Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Velmi nás těší Váš zájem o naši společnost. Ochrana osobních údajů je pro vedení společnosti, ze strany Lucie Nowak zvláště důležitá. Užívání webových stránek společnosti Lucie Nowak je v zásadě možné bez jakéhokoliv poskytnutí osobních údajů. Pokud ovšem dotčená osoba bude požadovat zvláštní služby od naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být vyžadováno zpracování osobních údajů. Je-li zpracování osobních údajů nutné a neexistuje-li právní základ pro takové zpracování, zásadně žádáme osobu (subjekt), která osobní údaje poskytuje, o její souhlas.
Zpracování osobních údajů, jako je např. jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů a v souladu s ustanoveními o ochraně údajů specifickými pro jednotlivé země a zároveň platnými pro Lucii Nowak. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů se společnost snaží informovat veřejnost o povaze, rozsahu a účelu námi získaných osobních informací, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Mimo jiné budou dotčené osoby informovány o svých právech tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.

Lucie Nowak, jako odpovědná osoba za zpracování, provedla celou řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co možná nejdokonalejší ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím této webové stránky. Přesto mohou přenosy osobních dat prostřednictvím internetu zásadně prokazovat bezpečnostní mezery. Z tohoto důvodu nelze zaručit absolutní ochranu.Proto nám může každá dotčená osoba podle vlastního rozhodnutí poskytovat osobní údaje i jiným způsobem, například telefonicky.

1. Stanovení pojmů 

Prohlášení o ochraně osobních údajů ze strany Lucie Nowak vychází z terminologie používané evropským vydavatelem směrnic a nařízení při přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost tak i pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom shora uvedené zajistili, chtěli bychom předem vysvětlit použitou terminologii. 

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

a) Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen "subjekt-dotčená osoba"). Jako identifikovatelná je vnímána fyzická osoba, kterou je možné identifikovat přímo nebo nepřímo, zejména spojením s identifikátorem, jako je/jsou název-jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden čivíce zvláštních znaků, které vyjadřují fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby. 

b) Dotčená osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají 

Dotčená osoba je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje bude odpovědná osoba zpracovávat.

c) Zpracování

Zpracování je každý za pomoci či bez pomoci automatizovaných řízení uskutečněný postup nebo každá taková řada operací souvisejících s osobními údaji, jako je jejich shromažďování, zanášení, organizování, zařazování, uchovávání, přizpůsobování nebo úprava, čtení, lustrace, používání, zveřejnění sdělením či přenosem, šíření nebo jiná forma poskytování, porovnání nebo sdružováníči propojování, omezení, vymazání nebo zničení.

d) Omezení zpracování 

Omezení zpracování je označování uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

e) Profilování

Profilování je každý druh automatizovaného zpracování osobních údajů, který spočívá v použití těchto osobních údajů k posouzení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména aspektů souvisejících s výkonem práce, hospodářskou situací, zdravím, osobními zálibami, zájmy, spolehlivostí, chováním, místem pobytu nebo změnou místa pobytu této fyzické osoby. 

f) Pseudonymizace 

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že již nelze přiřadit osobní údaje konkrétnímu subjektu údajů bez nutnosti použití dalších informací za předpokladu, že tyto dodatečné informace jsou uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, které zajišťují, aby osobní údaje nebyly přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Odpovědný správce nebo osoba odpovědná za zpracování 

Odpovědný správce nebo osoba odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný orgán, který/á sám/a nebo spolu s ostatními rozhoduje o účelu a způsobu zpracování osobních údajů. Pokud jsou cíle a způsoby takového zpracování určeny unijním právem nebo právními předpisy členských států, může být správce údajů, popřípadě určitá kritéria pro jeho určení stanovena podle unijního práva nebo práva členských států.  

h) Zpracovatel zakázky 

Zpracovatel zakázky je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) Příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo jiný subjekt, které/mu jsou poskytnuty osobní údaje, nezávisle na tom, zda se zde jedná či nejedná o třetí stranu/osobu. Orgány, které eventuálně obdrží osobní údaje podle unijního práva nebo práva členských států v rámci určité zakázky k vyšetřování, se však za příjemce nepovažují.

j) Třetí strana/osoba

Třetí strana/osoba je fyzická nebo právnická osoba, úřad, zařízení nebo subjekt, kromě dotčené, osobní údaje poskytující osoby, správce, osoby odpovědné za zpracování, zpracovatel zakázky a osoby pověřené přímou odpovědností správce nebo zpracovatele zakázky zpracováním osobních údajů.

k) Souhlas

Souhlas je jakékoliv, pro daný případsrozumitelným a informovaným způsobem od dotčené osoby dobrovolně, jakož i jednoznačně ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu vyjádřené svolení, kterým subjekt dá na srozuměnou, že souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů. 

2. Jméno a adresa správce – osoby odpovědné za zpracování 

Osoba, odpovědná ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jiných právních předpisů o ochraně údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších ustanovení majících charakter právní ochrany údajů, je:

Lucie Nowak 

Osserweg 1
D-93455 Traitsching,
OT Loifling, Lkr. Cham
Spolková republika Německo
Telefon: +49 172 83 22 734
E-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Webová stránka:https://dolmetscher-uebersetzer-d-cz.de

3. Soubory cookie

Webové stránky společnosti Lucie Nowak používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které jsou v počítačovém systému uloženy do paměti a archivovány prostřednictvím internetového prohlížeče. 

Mnoho webových stránek a serverů používá cookie soubory. Celá řada souborů cookie obsahuje tzv. ID-cookie soubory. ID-cookie soubor je jedinečný identifikátor dotyčného cookie souboru. Tento cookie soubor se skládá z řetězce, pomocí kterého mohou být internetové stránky a servery přiřazeny ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům rozlišit prohlížeč jednotlivce od jiných internetových prohlížečů, které obsahují další soubory cookie. Určitý webový prohlížeč může být opětovně rozpoznán a identifikován za pomoci jednoznačného identifikátora, ID-cookie souboru.

Použitím souborů cookie může Lucie Nowak uživatelům této webové stránky poskytovat uživatelsky přívětivé služby, které by bez poskytnutí těchto souborů nebyly možné.

Pomocí jednoho cookie souboru je možné optimalizovat informace a nabídky na našich webových stránkách ve smyslu uživatele. Cookie soubory nám umožňují, jak již bylo uvedeno, opětovně rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto opětovného rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá cookie soubory, nemusí vždy, když navštíví webovou stránku, zadávat své přihlašovací údaje, protože toto za uživatele převezme webová stránka a cookie subory uložené v uživatelském počítačovém systému. Dalším příkladem je cookie soubor ve formě nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje položky-zboží, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku prostřednictvím souboru cookie.

Dotčená osoba může kdykoliv zabránit poskytnutí souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek za pomoci odpovídajícího nastavení používaného internetového prohlížeče, jímž trvale blokuje užití cookie souborů. Dále mohou být již nastavené soubory cookie kdykoliv smazány prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné u všech běžných internetových prohlížečů. Pokud dotčená osoba deaktivuje nastavení či užití cookie souborů v používaném internetovém prohlížeči, může nastat situace, během které za určitých podmínek nebudou všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.  

4. Shromažďování/registrace všeobecných údajů a informací

Webová stránka společnosti Lucie Nowak shromažďuje/zanáší s každým otevřením internetové stránky dotčenou osobou nebo automatizovaným systémem sérii všeobecných údajů a informací. Tato všeobecná data a informace jsou uloženy v protokolových souborech serveru. Shromažďovat či zanést je možné (1) používané typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přístupovým systémem, (3) internetovou stránku, ze které se přístupový systém dostane na naši webovou stránku (tzv. referenční služby), (4) dílčí webové stránky, k jejichž aktivaci dojde přes přístupový systém na našich webových stránkách, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresu), (7) poskytovatele internetových služeb přístupového systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží v případě útoků na naše systémy informačních technologií jako prostředky k odvrácení hrozícího nebezpečí. 

Při užití těchto všeobecných údajů a informací nevyvozuje Lucie Nowak žádné závěry o dotčené osobě. Tyto informace jsou spíše nezbytné pro (1) správné poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek jakož i k reklaměa inzerování, (3) zajištění nepřetržité funkčnosti našich informačně-technologických systémů a technologií našich webových stránek, 4) poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro vynucování práva v případě kybernetického útoku. Lucie Nowak jednak statisticky vyhodnocuje tyto anonymně získané a shromážděné údaje a informace a zároveň usiluje o zvýšení ochrany a zabezpečení dat v naší společnosti takovým způsobem, aby byla zajištěna optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje o souborech protokolu serveru jsou uloženy odděleně od všech osobních údajů poskytovaných dotčenou osobou.  

5. Možnost navázání kontaktu přes webovou stránku 

Webová stránka Lucie Nowak obsahuje na základě zákonných předpisů informace, které umožňují rychle elektronicky kontaktovat naši společnost jakož i přímou komunikaci s námi, k čemuž také patří i všeobecná adresa - tzv. elektronická pošta (e-mailová adresa). Pokud se dotčená osoba obrátí na správce údajů e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, budou automaticky uloženy osobní údaje poskytnuté subjektem. Takové osobní a dobrovolně přenesené údaje na osobu odpovědnou za zpracování zakázky, budou uloženy za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje se neposkytují třetím stranám/osobám.  

6. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Provozovatel zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu pouze po dobu potřebnou k dosažení účelu uchovávání nebo v případě, že byl tento postup stanoven evropským vydavatelem směrnic a nařízení nebo jakýmkoliv jiným zákonodárcem v rámci odpovídajících platných zákonů nebo předpisů upravujících zpracování osobních dat ze strany odpovědné osoby. 

Odpadne-li účel zanesení, nebo vyprší-li doba uchovávání stanovená evropským vydavatelem směrnic nebo jakýmkoliv jiným příslušným zákonodárcem, budou osobní údaje běžně v souladu se zákonnými ustanoveními zablokovány nebo odstraněny.

7. Práva dotčené osoby 

a) Právo na potvrzení

Každá dotčená osoba má právo, které jí udělilevropský vydavatel směrnic a nařízení, požadovat od odpovědné osoby za zpracování potvrzení o tom, zda budou zpracovávány jeho se týkající osobní údaje. Pokud chce dotčená osoba využívat toto potvrzovací právo, může za tímto účelem kdykoliv kontaktovat zaměstnance správce, který je odpovědný za zpracování. 

b) Právo na informace

Každá osoba, které se týká zpracování osobních údajů, má právo udělené evropským vydavatelem směrnic a nařízení, na bezplatný zisk informací o uložených osobních údajích týkajících se jeho osoby a na kopie těchto informací od osoby odpovědné za zpracování. Kromě toho přiznal evropský vydavatel směrnic a nařízení dotčené osobě právo na následující informace: 

účely zpracování

kategorie zpracovávaných osobních údajů

příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo teprve budou poskytnuty osobní údaje, zejména příjemce ve třetích zemích nebo u mezinárodních organizací

pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení dané doby trvání existence práva na opravu nebo vymazání dotyčných osobních údajů, nebo omezení zpracování odpovědným nebo práva vznášet námitky proti takovému zpracování

existence práva podat stížnost u dozorčího orgánu

pokud nejsou osobní údaje shromažďovány od subjektu: Všechny dostupné informace o zdroji dat

existence automatizovaného rozhodování včetně profilování podle čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a - přinejmenším v těchto případech - věrohodné informace o involvované logice jakož i o dosahu a vytyčeném dopadu takového zpracování na subjekt 

Dotčená osoba má navíc právo na poskytnutí informací o tom, zda byly osobní údaje předány třetí zemi nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má dotčená osoba mj. právo získat informace o vhodných zárukách v souvislosti s jejich přenosem či sdílením. 

Pokud si dotčená osoba přeje využít tohoto práva na podání informací, může kdykoliv kontaktovat zaměstnance správce, tedy osoby odpovědné za zpracování osobních údajů.

c) Právo na nápravu

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo požadovat okamžitou opravu nepřesných, jí se týkajících osobních údajů,které jí přiznalevropský vydavatel směrnic a nařízení. Stejně tak má dotčená osoba právo požadovatdoplnění neúplných osobních údajů - také prostřednictvím dodatečného doplňujícího prohlášení – s ohledem na účely zpracování.

Pokud dotčená osoba chce užít tohoto práva na opravu, může za tímto účelem kdykoliv kontaktovat zaměstnance správce, odpovědného za zpracování.

d) Právo na vymazání (právo být zapomenut)

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropským vydavatelem směrnic a nařízení, požadovat od správce osobních údajů, aby okamžitě vymazal jeho se týkající osobní údaje, za předpokladu, že je splněn jeden z následujících důvodů a jestliže není zpracování nutné:

Osobní údaje byly shromážděny nebo jiným způsobem zpracovávány pro takové účely, pro které již nejsou nutné. 

Dotčená osoba odvolává svůj souhlas, na kterém bylo zpracování v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) založeno a postrádá jakýkoli jiný právní základ pro zpracování. 

Dotčená osoba podá podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) odpor proti zpracování osobních údajů, a neexistují žádné přednostní oprávněné důvody pro zpracování osobních údajů, nebo podá dotčená osoba podle čl. 21 odst. 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) odpor proti zpracování osobních údajů.

Osobní údaje byly protiprávně zpracovány. 

Vymazání osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti podle unijního práva nebo práva členských států, kterému odpovědný správce podléhá. 

Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k službám informační společnosti nabízeným podle čl. 8 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Je-li některý z výše uvedených důvodů pádný a subjekt si přeje zajistit vymazání osobních údajů, se kterými Lucie Nowak disponuje, může za tímto účelem kdykoliv kontaktovat zaměstnance osoby, odpovědné za zpracování. Zaměstnanec Lucie Nowak zajistí okamžité splnění žádosti na odstranění.

Pokud budou osobní údaje ze strany Lucie Nowak zveřejněny a naše společnost odpovídá za smazání osobních údajů v souladu s čl. 17 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), přijme Lucie Nowak při zohlednění dostupných technologií a nákladů na realizaci vhodná opatření, i technického druhu, aby jiné, za zpracování osobních údajů odpovědné osoby, které zveřejněné osobní údaje zpracovávají, byly informovány o tom, že dotčená osoba požádala o vymazání všech odkazů k těmto osobním údajům nebo kopií či replikací takových osobních údajů, pakliže zpracování není nutné. Pracovník společnosti Lucie Nowak zajistí v jednotlivých případech potřebné kroky. 

e) Právo na omezení zpracování 

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo udělené evropským vydavatelem směrnic a nařízení požadovat, aby pracovník odpovědný za zpracování osobních údajů omezil zpracování, pokud je daná jedna z následujících podmínek:  

Dotčená osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, popírá jejich správnost, a sice na dobu, která odpovědné osobě umožní ověřit správnost osobních údajů.

Zpracování je protiprávní, dotčená osoba odmítne vymazání osobních údajů a žádá místo toho omezení používání osobních údajů. 

Odpovědná osoba již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, ale dotčená osoba je však nadále potřebuje za účelem uplatnění, výkonu nebo k obhajobě právních nároků.  

Dotčená osoba podala odpor proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a ještě není jasné, zda převažují oprávněné důvody odpovědné osoby nad důvody dotčené osoby. 

Je-li dán jeden se shora uvedených předpokladů a dotčená osoba chce požadovat omezení zpracování osobních údajů, které jsou u Lucie Nowak zaneseny, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance odpovědného za zpracování. Zaměstnanec společnosti Lucie Nowak poté omezí zpracování.

f) Právo na přenositelnost dat

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo, udělené evropským vydavatelem směrnic a nařízení, obdržet osobní údaje, které poskytla odpovědné osobě ve strukturovaném, konzistentním a strojově čitelném formátu. Kromě toho má právo tyto údaje poskytnout jiné odpovědné osobě aniž by tomu bránila odpovědná osoba, které byly osobní údaje poskytnuty, jestliže zpracování spočívá podle čl. 6 odst. 1 bod a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo čl. 9 odst. 2, bod a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) na souhlasu a dojde-li k němu za pomoci automatizovaných postupů, za předpokladu, že zpracování není nutné pro splnění úkolu, který je ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, která byla přidělena odpovědné osobě.

Dále má dotčená osoba při uplatnění svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) právo dosáhnout toho, že budou osobní údaje předávány přímo od odpovědné osoby za zpracování osobních údajů jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky možné a pokud tímto nedojde k omezení práv a svobody jiné osoby.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost dat se může dotčená osoba kdykoliv obrátit na zaměstnance Lucie Nowak.

g)Právo podat odpor 

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo udělené evropským vydavatelem směrnic a nařízení, z důvodů vyplývajících z její konkrétní situace, kdykoliv podat odpor proti zpracování jí se týkajících osobních údajů, ke kterému dojde na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

V případě podání odporu již Lucie Nowak osobní údaje nezpracovává. Situace se však mění v okamžiku, jestliže se ukáže, že můžeme prokázat pádné důvody pro zpracování osobních údajů za použití vhodné ochrany, které budou pádnější než zájmy, práva a svobody dotčené osoby, nebo slouží-li zpracování osobních údajů k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. 

Pokud Lucie Nowak zpracovává osobní údaje za účelem přímé reklamy, má dotčená osoba právo kdykoliv podat odpor proti zpracování osobních údajů za účelem reklamy. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s přímou reklamou. Podá-li dotčená osoba proti Lucii Nowak odpor kvůli zpracování za účelem přímé reklamy, nebude již Lucie Nowak osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.   

Navíc má dotčená osoba právo, z důvodů vycházejících z její vyjímečné situace, podat odpor proti předmětnému zpracování osobních údajů, které Lucie Nowak provádí pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Situace se však mění v okamžiku, kdy je takové zpracování nezbytné k plnění úkolů veřejného zájmu.

Pro uplatnění práva podat odpor se může dotčená osoba přímo obrátit na každého zaměstnance Lucie Nowak nebo na jakéhokoli jiného zaměstnance. Dotčená osoba může v souvislosti s užíváním služeb informační společnosti, bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, svobodně uplatňovat své právo odporu prostřednictvím automatizovaných postupů, u kterých se používají technické specifikace.

h) Automatizovaná rozhodnutí, v jednotlivých případech včetně profilování

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo udělené evropským vydavatelem směrnic a nařízení, nepodléhat jen jednomu rozhodnutí spočívajícím pouze na automatizovaném zpracování - včetně profilování – které vůči ní vyvíjí právní působnost nebo ji podobným způsobem značně omezuje, jestliže toto rozhodnutí (1) není pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotčenou a odpovědnou osobou nutné nebo (2) je z důvodu právních předpisů Evropské unie nebo členských států, kterým odpovědný za zpracování podléhá, a které obsahují odpovídající opatření k zachování práv a svobod jakož i oprávněné zájmy dotčené osoby, přípustné nebo 3) vzešlo s výslovným souhlasem dotčené osoby.

Je-li rozhodnutí (1) pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi dotčenou a odpovědnou osobou nutné nebo (2) dojde-li k rozhodnutí s výslovným svolením dotčené osoby, zajistí Lucie Nowak přiměřená opatření k zajištění ochrany práv a svobod jakož i oprávněných zájmů dotčené osoby, k čemuž patří alespoň právo vlivu na napadení osoby ze strany odpovědné osoby, na vyjádření se k vlastnímu stanovisku a na napadení rozhodnutí.

Chce-li dotčená osoba uplatnit právo na automatizované rozhodování, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na spolupracovníka Lucie Nowak, který je odpovědný za zpracování osobních údajů. 

i) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo udělené evropským vydavatelem směrnic a nařízení, kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Chce-li dotčená osoba uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na zaměstnance osoby odpovědné za zpracování. 

8. Ochrana dat při ucházení se o zaměstnání a v rámci výběrového řízení 

Odpovědná osoba shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání za účelem celkového průběhu a zařazení do výběrového řízení. Zpracování je možné provádět také elektronicky. To platí zejména v okamžiku, kdy uchazeč o zaměstnání poskytne osobě odpovědné za zpracování příslušné podklady elektronicky, například přes email nebo prostřednictvím webového formuláře, který je k dispozici na internetových stránkách. Uzavře-li osoba odpovědná za zpracování pracovní smlouvu s uchazečem, dojde k zanesení předaných osobních údajů pro účely vzniku pracovního poměru v souladu se zákonnými předpisy. Pokud ze strany odpovědného nedojde k uzavření pracovní smlouvy s uchazečem, budou podklady žádosti dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí automaticky vymazány, pokud vymazání nebrání jiné oprávněné zájmy osoby odpovědné za zpracování. Jiný oprávněný zájem je v tomto smyslu například důkazní povinnost v řízení podle všeobecného zákona o rovném zacházení (antidiskriminační zákon).  

9. Právní základ pro zpracování

Článek 6 I písmeno a obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) slouží naší společnosti jako právní základ pro procesy zpracování, u kterých vyžádujeme souhlas k určitému účelu zpracování. V případě, že zpracování osobních údajů je nutné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotčená osoba, jak je tomu v případě procesů zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby nebo protislužby, je zpracování založeno na článku 6 I písmeno b obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Totéž platí pro takové procesy zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, jako například v případě dotazů k našim produktům nebo službám. Podléhá-li naše společnost zákonné povinnosti, která vyžaduje zpracování osobních údajů, jako například při plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. c obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nutné k ochraně životně důležitých zájmů dotčené osoby nebo jiné fyzické osoby.To by mohlo nastat například v případě, kdyby se návštěvník prostor našeho podniku zranil a z toho důvodu by musely být poskytnuty informace k jeho jménu, věku, zdravotní pojišťovně nebo bymusely být jiné, pro život důležité informace předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně/osobě. Pak by zpracování spočívalo na základě čl. 6 I písmeno d obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). V konečném důsledku by mohly být procesy zpracování založeny na článku 6 I. písmeno f obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Na tomto právním základě spočívají procesy zpracování, které nebudou pokryty žádným ze shora uvedených právních základů, jestliže je zpracování nutné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, lidská práva a základní svobody dotčené osoby. Takovéto procesy zpracování nám jsou povoleny především proto, že byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Tento zastávál názor do takové míry, že by se mohl předpokládat oprávněný zájem, jestliže je dotčená osoba zákazníkem odpovědného za zpracování osobních údajů (důvod ke zvážení 47, věta 2 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)).  

10. Oprávněné zájmy na zpracování, o které usiluje odpovědná osoba nebo třetí strana

Je-li zpracování osobních údajů založené na článku 6 I písmeno f obecného nařízení o ochraně údajů, má naše společnost oprávněný zájem o výkon předmětu našeho podnikání ve prospěch všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

11. Doba uložení osobních údajů 

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná lhůta uchovávání údajů. Po uplynutí lhůty budou odpovídající údaje běžně smazány, pokud již nejsou nutné k plnění smlouvy nebo k zahájení jednání o smlouvě.

12. Zákonná nebo smluvní ustanovení pro poskytování osobních údajů; podmínka pro uzavření smlouvy; povinnost dotčené osoby poskytovat osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí osobních údajů

Informujeme Vás o tom, že poskytování osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat ze smluvních ujednání (např. informace k smluvnímu partnerovi). Občas může být nutné poskytnout osobní údaje k uzavření smlouvy, což znamená, že nám dotčená osoba poskytne osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Dotčená osoba je například povinna nám poskytnout osobní údaje v případě, když s ní naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by smlouva s dotčenou osobou nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů dotčenou osobou musí dotčená osoba kontaktovat jednoho z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec informuje dotčenou osobu v jednotlivých případech také o tom, zda je poskytnutí osobních údajů předepsáno zákonem nebo smlouvou, nebo zda je poskytnutí nutné pro uzavření smlouvy, či existuje-li povinnost poskytnout osobní údaje a jaké následky by mělo neposkytnutí osobních údajů.  

13. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost se zdržujeme, či upouštíme od automatického rozhodování nebo profilování.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vypracováno generátorem prohlášení o ochraně osobních údajů – externí ochranou dat- ve spolupráci s firmou RC GmbH (odpovídá české s.r.o.), která opět zhodnocuje jižpoužité notebookya vyhotovuje takzvané „filesharing právníky„ pro sdílení souborů dat od generátora internetového práva WBS-LAW.   

Lucie Nowak 
Luženická 666,
Týnské předměstí
34401 Domažlice,
Česká republika

lucie-nowak@web.de

© 2024 Lucie Nowak - Dolmetscher- und Übersetzungsdienst. Designed by MEDIA PRESS WERBEAGENTUR